Historie školství v Rudíkově

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov

„ Ještě dříve, než je v historických pramenech zmínka o první rudíkovské škole, tak je uváděna roku 1667 v rudíkovských matrikách coby kmotra Eva Hrdliczková, rektorka (učitelka) z Rudíkova. První učitelé na rudíkovské škole nejsou známi. Hovoří se však o vysloužilém potulném vojákovi, který ve škole vyučoval. Z ústního podání se udržela zpráva o jistém slepém Matějovi a moudrém Pavlovi, kteří jako učitelé v rudíkovské škole působili…“

Školství v Rudíkově má velmi starou tradici. Začalo vznikat již v roce 1691 (1692), kdy byla v Rudíkově  nákladem obce vybudována první škola, která však neměla učitele, neboť nebylo peněz na jeho vydržování. Kde přesně původní škola stála, se nedochovalo, pověst však vypráví, že škola byla postavena v místech, kde se předtím kdysi dolovala stříbrná ruda.

V roce 1812 byla v Rudíkově nákladem Náboženské matice vystavěna škola nová (stála na místě dnešního domu č. 34 naproti kostelu). Zlomovým rokem pro rudíkovské školství byl rok 1875, kdy se škola přestěhovala do nové budovy (dnešní obecní úřad, č. p. 2). Protože však byla budova původně zemědělská usedlost, musela být přestavěna a  provedeny potřebné stavební úpravy. Tehdy původní jednotřídka byla rozšířena na dvojtřídku. Tato však nedostačovala velkému počtu žáků, a proto bylo přikročeno k dalšímu rozšíření školy na trojtřídní. Jak o tom říkají staré záznamy, byla nová rozšířená trojtřídní škola slavnostně předána veřejnosti a posvěcena tehdejším rudíkovským farářem Františkem Seifertem 28. srpna 1887, který na zakoupení budovy a její přestavbu věnoval značný finanční obnos. Roku 1921 byla škola povýšena na čtyřtřídní a konečně roku 1949 na plnohodnotnou devítitřídní školu. Od té doby školství v Rudíkově nezaznamenalo podstatných změn. Byly sice prováděny různé přístavby, opravy a údržby, škola dále rozšiřována, budova však již řadu let nevyhovovala svému účelu a poslání. Začalo se tedy usilovat o vybudování školy nové. Podle plánů měla nová škola v Rudíkově odpovídat všem požadavkům moderní školy… vedle plánovaných jedenácti učeben měla mít všechny potřebné pracovny, moderní tělocvičnu a zařízení pro mimoškolní výchovu… S výstavbou se započalo roku 1971. O vybudování nové školy se nemalou měrou zasloužil tehdejší prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda, rodák z nedalekého Hroznatína a žák „staré“ rudíkovské školy a tehdejší ředitel František Kašpar. Výstavba nové budovy byla ukončena roku 1975 a budova byla slavnostně předána k užívání všem nadšeným školákům…

7. května 1980 byl škole slavnostně udělen čestný název „Základní škola Ludvíka Svobody“, který hrdě nese dodnes.

V současné době školu navštěvuje 120 žáků v devíti ročnících. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do školy dochází žáci z 10 obcí – Rudíkova, Vlčatína, Trnavy, Hroznatína, Horních Heřmanic, Batouchovic, Oslavičky, Přeckova, Bochovic a Nového Telečkova.

Významným rokem pro další rozvoj školy byl rok 2009, kdy se za pomoci obecního úřadu podařilo budovu zateplit a vyměnit všechna okna a zároveň zmodernizovat vybavení učeben a kmenových tříd. V současnosti tedy škola disponuje 9 kmenovými učebnami, učebnou informatiky, jazykovou učebnou, cvičnou kuchyňkou, učebnou fyziky a chemie a keramickou dílnou. Všechny učebny jsou vybaveny zpětným projektorem, promítacím plátnem a pracoviště učitele notebookem s připojením na internet. V sedmi učebnách je navíc k dispozici interaktivní tabule.

„Naším prvořadým úkolem je žáky dobře připravit pro další vzdělávání. Většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na středních školách či na odborných učilištích. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků (angličtina, němčina), informačním technologiím a přírodovědným předmětům. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost uvažovat a jednat a byli iniciativní a flexibilní.“

 

Rektoři, ředitelé, či správci školy:

1771 – 1773               Johan Buchta

1773 – 1813               Václav Prockschiber

1813 – 1822               František Bezstarosti

1823 – 1841               Ignác Stiastny

1841 – 1858               František Šťastný

1859 – 1866               Jakub Kališ

1866 – 1898               Jan Vítek

1898 – 1917               Karel Florián

1917 – 1922               Albín Mikunda

1922 – 1923               František Vaněk

1923 – 1926               František Štěpánek

1927 – 1939               Bohuslav Milostný

1939 – 1941               Jakub Kosour

1941 – 1953               Marie Plachetská

1953 – 1954               Otakar Kroutil

1954 – 1957               Alois Pol

1957 – 1990               František Kašpar

1990 – 1992               Jaroslav Aubrecht

1992 – 2012               Vladimír Kozlíček

2012 – dosud              Martin Suk

 

„Rudíkovští učitelé vychovali celé generace dobrých občanů a převážně si uvědomovali, že největší bohatství člověka je vzdělání. To je kapitál pro každého k nezaplacení. Poklad, který si ze školy přinášíme do života. Nechť se daří tyto hodnoty nadále prohlubovat…“